Archive for marts 2009

Prostitution. Selvfølgelig er sex til salg. Det er lige så basalt som føde.

marts 27, 2009

Her er en kopi af  indlæg fra Weekendavisen fredag 27. marts, side 13, forfattet af Paul Lyngbye og jeg selv. Weekendavisen gav os plads til at forsvare os mod et ret perfidt indlæg der var skrevet i WA ugen efter at vores Kronik ‘Darwin og prostitution’ var blevet publiceret.

Weekendavisen OPINION Nr. 13 – 27. marts 2009, 13

Prostitution. Selvfølgelig er sex til salg. Det er lige så basalt som føde.

Forbud ingen løsning

Af PAUL LYNGBYE OG ERIK HANSEN-HANSEN

HELENE Valgreen angriber os for vores kronik, bragt den 6. marts om prostitutionsfænomenet set gennem darwinisme. Hun giver udtryk for, at det er forkasteligt, når WA giver plads til holdninger, der går imod den offer-feministiske konsensus, at mandlige prostitutionskunder skal kriminaliseres. De forkerte synspunkter bør ikke have plads, kun de rigtige. Et typisk udtryk for politisk korrekt censur. Det er endog ekstra slemt, at vi er to mænd, der har fået spalteplads. Vi mener, at mænd selvfølgelig skal have plads til at problematisere kræfter i tiden der vil kriminalisere en udbredt seksualadfærd. Helene Valgreen anvender debat-teknik af værste skuffe. For eksempel vulgært sprog, at lægge os noget i munden vi ikke siger og at gå efter vores personer i stedet for indholdet. Vi fremfører ikke, at kvinder skal være prostituerede, men derimod, at det er soleklart, at nogle kvinder vil vælge at blive prostituerede. Fordi de ejer en stor naturbaseret ressource, som kan omveksles til penge: adgang til sex. Prostitution er et ufaglært job, der kan indbringe en advokats salær.

Vi mener, at kriminalisering af prostitutionskunder er en vanvittig idé. For det første er det juridisk uhørt alene at straffe modtageren af en serviceydelse, men ikke udbyderen. For det andet vil det ikke forhindre prostitution. De svage prostituerede vil få endnu større problemer, og de stærke prostituerede vil ryge i armene på kriminelle. Det kan kun være kulturrelativistiske feminister, der antager, at heteroseksualitet er en patriarkalsk ondsindet social konstruktion, som kan tro, at man gennem forbud vil kunne forhindre udveksling af sex. Noget, der inden for pattedyrsarterne er lige så fundamentalt som føde. For det tredje findes der mange prostituerede, som ikke betragter sig som ofre og som ikke ønsker, at deres levevej skal gøres mere besværlig. Forskellige prostitueredes netværker (se for eksempel www.s-i-o.dk) kæmper i dag, på tværs af lande, en indædt kamp mod forbudsfeminister og religiøse fundamentalister.

Der findes absolut prostituerede, som er undertrykt, for eksempel handlede mennesker, men det berettiger ikke et forsimplet syn på prostitution: at al prostitution sættes lig med menneskehandel og kvindeundertrykkelse. Vi påpeger, at det er værd at forholde sig til intraseksuelle magtkampe mellem forskellige klasser af kvinder, hvis man vil forstå, hvorfor prostitutionshadet i dag kan samle magtfulde kvinder i modsatte ender af det politiske spektrum. Som altid er det vigtigt at følge pengestrømmene, ikke bare de prostitueredes penge, men måske i langt højere grad de offentlige penge, der går til at understøtte de privilegerede højtuddannede kvinder i bekymringsindustrien.

Efter vores vurdering synes den newzealandske model i øjeblikket at være en af de bedste løsninger på prostitutionsproblematikken. Modellen legaliserer prostitution, de prostituerede bliver medinddraget i lovgivningen, de får rettigheder, og der udstedes særlige licenser. Yderligere styrkes den sociale indsats over for de prostituerede, som er dårligt stillet og gerne vil ud af deres erhverv.

Reklamer

Snarligt EU-forbud mod at kvinder bærer kjoler?

marts 19, 2009

Berlingske Tidende refererer fra EU: “Parlament sletter ‘mand’ fra ordbogen Ikke flere statsmænd i EU-parlamentet, der kønsneutraliserer sit officielle sprog til kamp for ligestillingen.”

EUs forsøg på at ophæve kønsforskellen kører stadig derud af, men eksemplet vedrører kun kontrol på sprogniveau. Ideologien bag EUs Gendermainstreaming er baseret på et lukket konstruktivistisk kønssyn: at kønsforskel blot er en tilfældig kulturel konstruktion og den burde ikke eksistere i idealsamfundet, hvor alle mennesker er ligestillet. At EUs højtbetalte bureaukrater så tilhører en særlig Ligestillet superkategori, er så et paradoks, der viser noget om, hvordan vidensklasserne i dag legitimerer deres egne privilegier ved at anvende  marxistisk teori eller tidligere tideres socialistiske idealer. Men i en kotekst, hvor det bliver decideret politisk absurd. Men ikke absurd for vidensklasserne, de får mulighed for at tilrage sig store gager baseret på skatteindkrævninger.

Når EU er gået så Orwellsk vidt, at de på baggrund af et lukket konstruktivistisk kønssyn, vil forhindre det forkerte sprog, så må det også have konsekvenser for andre domæer. Hvis ord er så farlige, fordi de producerer kønsforskel, så må det logisk set gælde, at kønsforskelle også bliver konstitueret gennem materielle praksisser. Derfor må vi snart forvente, at der kommer konkrete tiltag som skal ‘kønsneutralisere’ EU borgernes materielle praksisser. De er vel mindst lige så farlige som ord. Og hvad er da mere oplagt end beklædningsformer?

Hvornår mon EU laver dekreter der gør det forbudt for dets subjekter, at anvende kønnet beklædning? Det kommer sikkert først i EU Parlamentet, at arbejdsuniformen skal være kønsneutral.

Ligger der en fremtidig politisk korrekt udvikling for modeindustrien her: økologisk beklædning renset for kønsforskel? Er tiden snart moden til en EU standardiseret Mao-uniform? Det kunne blive en ny form for politisk korrekt slørdragt, ikke som i religionen,hvor kvindernes overflade gemmes væk, men derimod en ikke-kønnet slørdragt, hvor mænd og kvinders symbolske forskelle udjævnes.

All fashion professonals be aware.

P.s. Mon det som sædvanligt kun bliver de ord, der skønnes at være imod ‘kvindekønsklassens frigørelse’, som skal udrenses i EU? Vil det også komme til at hedde ‘bagkvinder’ i fremtiden i stedet for ‘bagmænd’?

Eksempel fra Jyllandsposten: “Men de kvindelige bagmænd er utroligt svære at identificere…”

Jeg har her min tvivl, for som det typisk er tilfældet, så opererer mainstream feminismen med patriarkat-teser: hvide, vestlige, heteroseksuelle mænd er krænkere og alle kvinder og ikke-vestlige kulturer er ofre. Det er utroligt at forskere og journalister kan sove så meget i timen: bunden af vores samfund har næppe været kvindelig.

Darwin og prostitution

marts 10, 2009

Her er en kopi af  Opinion fra Weekendavisen fredag 6. marts, side 12, første sektion, forfattet af Paul Lyngbye og jeg selv. Vi lavede en evolutionær psykologisk tolkning af prostitutionsfænomenet og gik i opposition til mainstream-feminismens totalitære krav om at Staten skal afrette og kontrollere menneskets (mænds) seksualitet:

Købesex. I Darwin-året må fornuften træde i karakter mod politisk og religiøs fundamentalisme. Fornuftige danskere må tage afstand fra propagandaen om at indføre en lovgivning, der sigter mod at stemple mandlig seksualitet som forbryderisk.

Darwin og prostitution

Af PAUL LYNGBYE og ERIK HANSEN-HANSEN

KVINDEN – for ung og for smuk til at dø – ligger bundet til jernbaneskinnerne. Hendes mund er vidt åben og hun skriger i nød, mens toget bruser nærmere og nærmere… Tilsvarende billeder dukker op, når ordene prostitution og kvindehandel står på banneret.

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag og Darwin-året er det relevant at se nærmere på prostitution og kvindekamp i et evolutionært perspektiv, der kan medvirke til at forklare bagvedliggende mekanismer.
Kampfronten står aktuelt ved mændene. Det er den mandlige seksualitet, det er galt med. Den er skyld i krænkelser og kvindeundertrykkelse. Den skal straffes, kriminaliseres og omprogrammeres. Mænds sexbegær skal inddæmmes gennem statsforbud for at redde de kvindelige ofre.
I forhold til prostitutionsmoralisme, skyld og straf er der sket et historisk skift. For ca. 100 år siden tordnede borgerskabet mod de syndige skøger, der lokkede (ægte-)mændene i moralsk fordærv. Kilden til løsagtigheden var de prostituerede kvinder, mente man. De skulle kontrolleres og kriminaliseres. I dag er tiderne skiftet. Det er lykkedes 1970ernes kvindebevægelse at lokalisere kilden til prostitution: den mandlige kønsdrift. »Prostitution begynder med en liderlig mand,« lyder et slagord. Tidligere tiders højre-religiøse moralisme har nu fået følgeskab af venstrefl øjs-feminismen. I Folketinget enes stærke kvinder på tværs af partiskel om, at prostitution er et socialt problem, der bør udryddes, blandt andet ved at afrette mænds lyster.

HVAD er prostitution set med evolutionære briller? For at kunne svare på det, er det nødvendigt at se på de seksuelle strategier hanner og hunner i pattedyrsarten bruger. Strategierne er bestemt af den såkaldte forældreinvestering, idet det køn, der foretager den største investering, er begærsobjektet for det andet køn og derfor besidder vælgerrollen.
Kvinden producerer ca. ét kostbart æg pr. måned i ca. 30 år, manden adskillige millioner sædceller hver time livet igennem. Dertil kommer, at det i det meste af menneskehedens historie var farligt for en kvinde at være gravid, endnu farligere at føde og at børnene var sårbare i mange år. Da kvinden således har haft den største forældreinvestering, er det kvindens parringsvalg, der har drevet den menneskelige evolution. Nutidens mennesker er efterkommere af kvinder, der udviste »rettidig omhu«, før de indlod sig seksuelt med mænd. Kvinder, der havde sex uden at vurdere partneren særlig nøje, fik afkom, der overlevede sjældnere.
Ifølge Darwin er det seksuel selektion i parringsvalget, der hurtigere og mere effektivt driver evolutionen end den naturlige selektion. I menneskearten vil en hun ønske at parre sig og få afkom med en han, der viser tegn på gode gener og ressourcer, bl.a. styrke til at beskytte hunnen og afkommet, jagtevne, omsorg m.m. En han vil ønske at parre sig med en hun, der viser tegn på fødedygtighed, bl.a. ungdom og glat hud. Kampen om bedst mulig parringspartner er derfor en kamp inden for kønnene. Kvinder konkurrerer mod kvinder om at sikre sig de mest ressourcestærke mænd, og mænd kæmper mod andre mænd for at sikre sig de mest attraktive kvinder, jfr. slagsmålene uden for forsamlingshuse og diskoteker. Kampen mellem kønnene skyldes forskellige strategier for at sikre sig videreførelsen af egne gener. En mand øger sin sandsynlighed for levedygtigt afkom ved at parre sig med mange kvinder. En kvinde øger sandsynligheden for, at hun selv og børnene overlever, hvis hun kan bevare adgangen til mandens ressourcer ved at fastholde hans seksuelle interesse. Forståelsen af prostitution er derfor ret enkel: den prostituerede kvinde lever af mandens forplantningsdrift, der søger seksuelt samvær med mange kvinder.
Den evolutionære synsvinkel er relevant, fordi menneskets basale parringsinstinkt formentlig ikke har ændret sig i de sidste ca. 70.000 år.
Desuden må et retvisende billede af mennesket ses i sammenhæng med de øvrige levende organismer på Jorden, f.eks. dyr og planter. Ikke som en blank tavle, der kan omskrives eller dikteres på, alt efter samfundsmæssigt forgodtbefindende.

I et parforhold ser kvinden andre kvinder, der vækker mandens seksuelle interesse, som trusler, fordi de potentielt eller reelt fjerner nogle af de ressourcer, hun mener at have fået monopol på. »Det er vores husholdningspenge, de tager,« sagde den næstkommanderende på Reden, (førende i lobbyvirksomhed for kriminalisering) i en TV-debat for nogle år siden. Den vrede anklage var rettet direkte mod mænd, men retter sig – indirekte – også mod de kvinder (prostituerede), der tager noget fra borgerskabets kvinder ved at tilbyde seksuelle ydelser uden andre forpligtelser end kontant betaling. Det er både penge og magt i par-relationen, der går fra kvinden i det etablerede parforhold. Halvdelen af de prostitueredes kunder er ægtemænd. Fra sexologisk og terapeutisk praksis er det kendt, at nogle kvinder bevidst styrer manden i parforholdet ved at lukke op eller i for adgangen til seksuelt samkvem. Rækkevidden af det middle til magt, kontrol og afpresning til gengæld for opmærksomhed, varer og tjenesteydelser, som kvinder således råder over, kan man billedligt sammenligne med situationen for de frysende befolkninger i Øst-Europa, da Rusland for nogle måneder siden lukkede forsyningen af gas-olie energi til dem.

En kvindelig norsk forsker har betegnet mænd som »den seksuelle slavestand«, fordi de biologisk er programmeret til at søge forplantning med unge, kønne fødedygtige kvinder for enhver pris, såvel for liv, som for status. Jfr. risikoen for præsident Bill Clinton, da han indlod sig med den unge erhvervspraktikant Monica Lewinsky. Det er på tide, at mænd bliver bevidste om deres slave-status og ikke lader sig forføre af den sirenesang, der vil smigre dem med, at de er ædle riddere. Stærke, handlekraftige helte, der kommer kvinden på jernbaneskinnerne til undsætning. Det komplicerer sagen for mændene, at de systematisk i dag bliver misinformeret af magtfulde aktører på feltet, der ønsker at pleje egne politiske og økonomiske interesser. De kvinder, mændene gerne vil bryste sig af at gøre noget for, er ikke handlede, de er handlende, mere end 95 pct. af dem. Kvinderne søger at skaffe sig selv og deres familier et bedre liv og flere ressourcer. De prostituerede ønsker respekt og anerkendelse for deres virksomhed. De er vrede over den klientgørelse og udnyttelse, de bliver udsat for af diverse organisationer i bekymringsindustrien. Her tjenes i offentligt og EU-regi store penge. »En offerhistorie er mægtig god til fundraising,« som det hedder i de kredse.

I DARWIN-ÅRET må fornuften træde i karakter mod politisk og religiøs fundamentalisme. Fornuftige danskere må tage afstand fra propagandaen om at indføre en lovgivning, der sigter mod at stemple mandlig seksualitet som forbryderisk. Tanken om med et slag at gøre 350.000 danskere kriminelle (5 mill. danskere, halvdelen heraf mænd, hvoraf 14 pct. har besøgt prostitueret), er fuldstændig grotesk. Der er også grund til at ranke ryggen og sige nej til den afpresning, der foregår. Såvel i det offentlige, politiske rum som privat i politikeres og andres parforhold. Man hjælper ikke de prostituerede, som trænger til hjælp, ved at kriminalisere deres kunder. Tværtimod. Man stigmatiserer og marginaliserer dem blot yderligere.
»Kvindekamp er klassekamp,« sagde man i 1970erne. Vores påstand er, at mens borgerskabets kvinder i forrige århundrede rettede det moralske skyts og kampen om pengene direkte mod de prostituerede, så bekæmper nutidens herskende klasse af privilegerede, veluddannede kvinder de prostituerede kvinder indirekte ved at rette skytset mod mændene og den »forbryderiske« mandlige seksualitet. På Kvindernes Kampdag i år står kampen kvinde mod kvinde: de, der har politisk magt og er kommet på Finansloven, over for dem, der ikke har.

Paul Lyngbye er cand.mag. i psykologi og kommunikation. Har udgivet »Mænd der betaler kvinder« på Roskilde Universitetsforlag (2000) og bl.a. arbejdet som par- og psykoterapeut. Erik Hansen-Hansen er forskningsadjunkt og Ph.d.

Her følger Paul Lyngbyes og mit svar i Weekendavisen, til et perfied indæg der blev rettet mod vores personer af en kvindelig akademiker i WA, fordi  vi havde bragt vores kronik om prostitution. Her følger mine bemærkninger til Paul Lyngbyes og min ovensående kronik bragt i Weekendavisen

No further explanation necessary

marts 9, 2009

were nearly