Archive for maj 2009

Royal Feminisme som statspropaganda

maj 31, 2009

Nu har politikerne besluttet, at den danske Tronfølgelov skal til folkeafstemning d. 7. juni. Det danske folk skal stemme om, hvorvidt Tronfølgeloven skal ændres på et punkt: Om Royale førstefødte piger og drenge skal have lige muligheder for at arve den danske trone. Jeg vil nu først forsøge at vise, at præmisserne for denne folkeafstemning er grotesk. Derefter vil jeg argumentere for, at folkeafstemningen er yderst interessant, fordi at den må dreje sig om noget helt andet end det umiddelbare enkle forhold der er til valg.

Der er mindst to groteske elementer tilstede i farcen, og jeg vurderer, at det første groteske element er ligegyldigt, mens det andet groteske element er decideret foruroligende.

Første groteske element: At danskerne skal anvende deres demokratiske stemmer til at justere et detailanliggende i et Kongehus der pr. definition ikke er demokratisk. En selvmodsigelse.

Andet groteske element: At Statsministeriet har produceret en propagandafilm og et propagandawebsite, hvor det på forhånd entydigt vælger side, i et spørgsmål som politikerne har sendt til afstemning. Yderligere er det foruroligende, at Statsministeriet åbenlyst forsøger at manipulere befolkningen gennem en følelsesfuld retorik der er forkert . Man foregiver, at de regler der hersker i Kongehuset afspejler de regler der gælder i resten af befolkningen, selvom det åbenlyst er løgn.

 

 

 

  

Ligestilling for de Ikke-ligestillede

Udgangspunktet, i det der er på valg, drejer sig om Ligestilling, en slags demokratisk ideal, som i sin milde form går ud på at alle mennesker har ret til at blive behandlet ens for loven (i mere radikale versioner, bliver Ligestilling brugt til at kræve et klasseløst samfund, men det er en anden historie). Reelt skal danskerne ikke stemme om noget der vedrører alle menneskers ret til at kunne blive Konger eller Dronninger. Dernæst er det en særlig afart af Ligestilling der stemmes om, nemlig Kønsligestilling, forstået i den milde version, at kvinder og mænd stilles lige for loven (i mere radikale versioner, at kvinder og mænd bør have ens adfærd og at alle mennesker bør besidde samme økonomi, ejerskab, ressourcer, status osv.). Men igen, danskerne skal reelt ikke stemme om noget der vedrører alle mænds og kvinders stilling i forhold til loven, og da slet ikke noget der vedrører det klasse- og kønsløse samfund! 

På Statsministeriets website påstås det, at danskerne gennem valg skal ’afgøre om piger og drenge stilles lige i retten til at arve den danske trone’.

Dette er en særlig manipulatorisk brug af ideen om folkets stemme i forhold til demokrati. Det der afgøres drejer sig nemlig ikke om de to brede menneskelige kønskategorier mænd og kvinder, altså en slags grundelementer i det man kan kalde den samlede danske folkemængde. Vi stemmer ikke om, hvorvidt alle danske ’piger og drenge stilles lige i retten til at arve den danske trone’. Vi stemmer om, hvorvidt en særlig minoritet af aristokratiets kvinder og mænd, skal stilles lige i retten til at arve den danske trone. Der er meget stor forskel.

Vi skal stemme om rettigheder for to af de mest privilegerede ikke-ligestillede mennesker der potentielt fødes i dette land, børn af Dronningen og/eller Kongen. Det er ikke sådan, at de rettigheder der gælder for de Royale også gælder for almindelige danskere. De Royale er i mange tilfælde klart ikke-ligestillede i den milde form af begrebets betydning i forhold til resten af befolkningen. F.eks. morede en af mine bekendte sig med at følge efter Kronprinsens bil på motorvejen, da han blev overhalet af denne med en fart på sikkert 180 km/t. Han satte så selv farten op og lagde sig bag ved Prinsebilen. Livvagterne i prinsebilen, som sikkert var politifolk, sad så på bagsædet og lavede truende fagter af min ven, ’kan du så lade være med at køre så stærkt efter os’. Prinserne mister ikke kørekortet selvom de kører med en hastighed på 200 km/t på en danske motorvej, oveni købet med politiet om bord. Det er blot et banalt eksempel, men det burde være åbenlyst, at de Royale i Danmark i mange tilfælde er alt andet end ligestillet. De behandles ikke ens for loven i forhold til resten af danskerne. Derfor er det min påstand, at det er absurd at anvende en folkeafstemning til at lave en detailstyring af noget mikrodemokrati inden for Kongehuset. 

Kønsrettigheder versus søskenderettigheder

Hvis man bakker op om logikken i afstemningen, altså en slags lige kønsrettigheder i forhold til tronfølge for den førstefødte, så vil man automatisk acceptere ulige søskenderettigheder. Hvorfor er det lige den førstefødte der skal arve Tronen, hvorfor ikke den andenfødte eller måske den der er mest kompetent? I resten af samfundet gælder det ikke, som i Kongehuset, at det er den førstefødte der har særlige materielle rettigheder. Altså, hvis vi et øjeblik accepterer præmissen af Royal Ligestilling på det ene område, så indbefatter det automatisk Royalt Ikke-ligestilling på et andet område. Ligestilling i forhold til køn for førstefødte versus ligestilling i forhold til føderækkefølge for søskende. Vi skal altså stemme om en slags ligestilling der implicit vil medføre en anden slags ikke-ligestilling, noget der er komplet ulogisk.

Der er findes en masse andre lignende ikke-ligestillinger inden for det Royale system, f.eks. kan Prins Henrik ikke efterfølge hans hustru Dronning Margrethe og blive konge, kun parrets fælles børn kan blive Konge/Dronning. Det er åbenlys ikke-ligestilling i forhold til en ægtefælle, noget der ville have vakt ramaskrig, hvis det blev overført til resten af befolkningen. Det svarer lidt til, at reglerne havde været sådan, at en udlænding der flytter til Danmark og gifter sig med en dansker, ikke har ret til at arve sin ægtefælle, arven skal gå til deres fælles børn. Men i Kongehuset bliver den udefrakommende kvinde der gifter sig med Kongen automatisk til Dronning, og hun kan således blive Royalt overhoved, hvis Kongen dør. På dette felt er kvinder i Kongehuset mere Ligestillet end mænd i Kongehuset. Men det interesserer ikke nogen, fordi man ikke kan anvende dette eksempel til at manipulere med kvindelige stemmer gennem feminismeretorik.

Mine eksempler skulle gerne understrege, at det at tale om Ligestillig i Royal sammenhæng er det rene volapyk. Det Royale domæne er pr. definition gennemsyret af mærkværdige regler som indebærer idiosynkratiske privilegier for individer.

 Statsministeriets propaganda

Gennem en oplysningskampagne på internettet bekendtgør Statsministeriet, at Tronfølgeloven er uretfærdig som den er nu, men at den vil blive mere retfærdig, hvis man stemmer ja til, at ’tronfølgeloven skal ændres, så arveretten til tronen går til den førstefødte uanset køn’.  

Hvis det vitterligt forholdt sig sådan, at Kongehuset dannede præcedens for resten af befolkningen, så kunne der have været en slags ræson i denne folkeafstemning. Men i resten af samfundet gælder der ikke særlige regler om, at den førstefødte af hankøn arver tronen eller for den sag gården. Når man læser Statsministeriets information om denne afstemning, så er det tydeligt, at der anvendes en følelsesfuld men fejlagtig argumentation:  Kongehusets anliggender sammenlignes på symbolsk vis med resten af samfundets anliggender.

Fra Statsministeriets webvideo:

Den kvindelige helt: ”Hvorfor egentlig, søn forud for datter? Mænd har vel ingen særlige evner for at besidde tronen?

Speaker stemme:  ”Hun har på pinlig vis blandet sig i samfundets og dermed mændenes anliggender. Kvinde brug din stemme med fornuft.”

Men som allerede nævnt, sammenligning er manipulatorisk. I det danske samfund hersker der hverken juridiske arveprivilegier for førstefødte af hankøn eller for førstefødte generelt. Statsministeriet undlader fuldstændig at forholde sig til søskenderækkefølgen, sikkert fordi, at folkeafstemningen så åbenlyst ville blive udstillet som den farce den er. Man vil rette op på noget som man foregiver er en bred samfundsmæssig uretfærdighed – manglede kønsligestilling i arveprivilegier – selvom det i virkeligheden ikke er en bred samfundsmæssig uretfærdighed. Dette initiativ kan derfor med rimelighed betegnes som statspropaganda. Man forsøger at opstille et generelt problem som ikke eksisterer, ved at henvise til et obskurt enkelttilfælde.

Det jeg finder mest foruroligende ved denne folkeafstemning er, at der åbenlyst er tale om forsøg på at manipulere folket. Statsministeriet har produceret en propagandafilm og et propagandawebsite, hvor det tager stilling for Folket: Tronfølgeloven er uretfærdig som den er nu, men hvis i stemmer ja til, at tronfølgeloven skal ændres, så bliver det mere retfærdigt. Kan man forestille sig, at Statsministeriet lavede en propagandafilm til fordel for et ja i forbindelse med en folkeafstemning for eller imod medlemskab af EU? Eller hvad med en propagandafilm fra Statsministeriet, hvor kendte danske skuespillere, før et folketingsvalg, agiterede for, at Venstre og Konservative er det eneste fornuftige valg? Der ville lyde ramaskrig i medierne og Folketingssalen. Men det gør der åbenbart ikke nu. Hvorfor mon ikke? Kunne det have noget at gøre med, at Statsministeriets propaganda bejler til feministisk ideologi, og at både medier, politikere og magthavere bredt set enten er bange for at udfordre denne ideologi eller selv er tilhængere af den? Det er klart min tese. Ellers giver denne folkeafstemning ingen mening.

Lidt teori om propaganda

Jeg vil nu kort inddrage et teoretisk værk om propaganda, for efterfølgende at kunne kaste lidt mere lys over denne mærkværdige folkeafstemning. Det drejer sig om et af de første videnskabelige forsøg på at instrumentalisere propaganda for at styre og manipulere offentligheden i demokratiske samfund. Bogen er Propaganda, skrevet af amerikaneren Edward Bernays i 1928 og genudgivet i en revideret version i 1955. Bernays var nervø af Freud og arbejdede professionelt med propaganda for U.S. Committee on Public Information under Anden Verdenskrig. Jeg har oversat stykker fra 2005 udgaven publiceret af Ig Publishing, New York.

 Bernays starter bogen med kynisk at konstatere og acceptere, at masserne under demokratiske samfundsformer må styres.

“Den bevidste og intelligente manipulation af massernes organiserede vaner og holdninger, er et vigtigt element i det demokratiske samfund. Dem, der manipulerer denne usete mekanisme af samfundet, udgør en usynlig regering, der er den sande regerende magt i vores land.”

“Vi er reguleret, vores bevidsthed bliver formet, vores smag bliver dannet, vores idéer bliver foreslået, i vid udstrækning af mennesker, vi har aldrig hørt om. Dette er en logisk følge af den måde, som vores demokratiske samfund er organiseret på…”

“Der eksisterer usynlige ledere som kontrollerer millioners skæbner. Det er generelt ikke erkendt i hvor vid udstrækning, at ordene og handlingerne fra vores mest indflydelsesrige offentlige mennesker bliver dikteret af årvågne personer der opererer bag kulisserne. Nu, hvad der er endnu vigtigere, i hvilket omfang vores tanker og vaner er modificeret af myndigheder…”

“Den usynlige regering er ofte koncentreret på få hænder på grund af omkostningerne ved at manipulere det sociale maskineri, som kontrollerer massernes holdninger og vaner. At annoncere på en skala, som vil nå ud til halvtreds millioner personer, er dyrt. At nå og overbevise den gruppe af ledere, der dikterer de offentlige tanker og handlinger er ligeledes dyrt.”

 Han gennemgår den historiske udvikling hen mod den demokratiske styreform, hvordan ’Dampmaskinen, massemedierne, og den offentlige skole’ tog magten fra aristokratiet og gav den til folket. Den politiske og økonomiske magt ’gik fra kongen og aristokratiet over til borgerskabet’.

“Universel valgret og universel skolegang styrkede denne tendens, og til sidst begyndte borgerskabet endog at frygte almindelige mennesker. Masserne så ud til at blive konge.

Men i dag, er der opstået en reaktion. Mindretallet har opdaget en magtfuld måde, hvorved det kan påvirke majoriteterne. Det er således blevet muligt, at forme massernes sind, så de vil kaste deres nyligt vundne styrke over i den ønskede retning. I den nuværende samfundsstruktur er denne praksis uundgåelig. Alt hvad der produceres af social betydning i dag, hvad end det er i politik, økonomi, fremstilling, landbrug, velgørenhed, uddannelse, eller andre områder, må skabes ved hjælp af propaganda. Propaganda er den usynlige regerings udøvende organ.”

 Bernays definerer moderne propaganda som:

“En konsekvent, vedvarende indsats, der prøver at skabe eller forme begivenheder som påvirker relationer mellem almenheden og en virksomhed, idé eller gruppe…

[E]nhver institution eller ordning der har til formål at udbrede en doktrin eller et system…

En indsats der systematisk er rettet mod at opnå offentlig støtte til en holdning eller et handlingsforløb.”

Han skriver om propagandapraksissen der forsøger ’at skabe omstændigheder’ og ’billeder i hovederne på millioner af mennesker’.

“Det antal hoveder der kan regimenteres er så stort, og så vedholdende, at når de først er regimenteret, så kan en gruppe til tider skabe et uimodståeligt pres som lovgivere, redaktører, og lærere står hjælpeløse overfor.”

Bernays tager et særligt teoretisk greb om propaganda med ideen om gruppesindet, noget der skal forstås gennem massepsykologi. Det er hans påstand, at gruppen har særlige mentale karakteristika som ikke kan forklares på grundlag af, hvad vi ved om individets psykologi.

“gruppesindet [tænker ikke] i ordets egentlige forstand. I stedet for tanker har det impulser, vaner og følelser. Når det skal beslutte sig, er dets første impuls normalt at følge en betroet leders eksemplet. Dette er et af de mest faste etablerede principper inden for massepsykologi… Men når lederens eksempel er fraværende, og horden må tænke for sig selv, da gør den det ved hjælp af klichéer, pat ord eller billeder, som står for en hel gruppe af ideer eller erfaringer … Ved at spille på en gammel kliché, eller ved at manipulere en ny, kan propagandisten undertiden dreje en stor mængde gruppefølelser.” 

Hvad søger magtens usynlige ledere at opnå med valget?

Jeg mener, at vi må stille os selv et vigtigt spørgsmål, når vi skal vælge den 7. juni. Hvad er det, de usynlige ledere i Danmark – dem der er i stand til at anvende Statsministeriets millioner af kroner til at propagandere om et grundlæggende absurd valg – vil forsøge at opnå gennem den folkeafstemning?

For 99,99% af alle danskere er det fuldstændig ligegyldigt, hvilke regler der måtte gælde for de få Royale individer der en gang i fremtiden bliver potentielle tronarvinger. Det har ingen konsekvens for almindelige mennesker, da ordningen vedrører et system der på alle måder er ikke-ligestillet. Og vi behøver end ikke at have ondt af de af de kongeliges børn der ikke bliver Konge/Dronning; de skal med garanti nok få et sikkert og sundt liv, uanset deres køn.

Det er min påstand, at valget ikke drejer sig om de Kongelige, men at de kongelige her anvendes, med Bernays ord, til ’at skabe eller forme begivenheder’ som potentielt set skal påvirke ’relationer mellem almenheden’ og en idé eller gruppe. Indsatsen er ’systematisk rettet mod at opnå offentlig støtte til en holdning eller et handlingsforløb’. Hvad er det for en holdning eller handlingsforløb der er tale om? Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg er ikke i tvivl om, at det har magtmæssige implikationer. Her kommer nogle bud:

180Grader var der en læser, der kaldte sig for M Larsen, som i debatten om dette emne skrev følgende:

“Jeg er bestemt ikke royalist og havde egentlig tænkt mig at stemme nej for at drille, men så læste jeg det virkelige killer-argument. Hvis vi får ændret tronfølgeloven nu, kan eu-politikerne ikke bruge det som chokoladeovertræk til at få en unionstilpasset grundlov vedtaget ved en senere lejlighed. Så jeg stemmer ja !”

Det ville i så fald være et yderst subtilt forsøg på at hidse folket op til at gå imod den umiddelbare feministiske retorik som Statsministeriet selv anbefaler. Altså en slags hemmelig New World Order One Government dagsorden, der har det formål, på sigt at fjerne magten fra nationalstaterne og i stedet centralisere magten i EU. Men hvad nu hvis flertallet af danskerne følger Statsministeriets anbefalinger og stemmer ja, så opnår man ikke muligheden for at EU senere skulle kunne byde ind med et systemskifte der taler til de kvindelige vælgeres feministiske følelser. Er det sandsynligt, at man forventer, at afstemningen falder ud til fordel for status quo? Hvorfor så overhovedet lade forslaget komme til folkeafstemning? Jeg tror ikke rigtig på den forklaring, men jeg er imponeret af M Larsens måde at tænke ud af boksen på.

Måske er det blot en måde at kæde EU projektet sammen med feministisk ideologi? Eller måske et forsøg på at skabe meget mere opmærksomhed for det EU parlamentsvalg der finder sted samme dag? Når man lader EU parlamentsvalget være  akkompagneret af et nationalt valg, der tilsyneladende drejer sig om kønsligestilling, så kan man måske forvente større valgdeltagelse?

Man kunne også forestille sig, at valget alene havde en bureaukratisk dagsorden. Et konkret eksempel på, at Danmark lever op til sine EU forpligtelser i forhold til at udligne kønsmæssige adfærdsforskelle. At Danmark fører den rette feministiske politik og derfor nu kan få endnu et kryds i EUs gendermainstreamingsbog.

På det helt overfladiske plan kan jeg se, at valget vedrører en udvidelse af Direktørfeminismen til det jeg har valgt at betegne som Royal Feminisme. Altså man forøger at privilegere ikke blot det højtuddannede øvre borgerskabs kvinder gennem offentlig styring men nu også aristokratiets kvinder. Altså endnu et eksempel på at man accepterer statslig adfærdskontrol for at opnå en klassebaseret feminisme: Ideen om at der skal herske kønslighed i adfærd og økonomi ikke blandt hele folket, det ville være Socialisme, men inden for de enkelte klasser.

Lige nu hælder jeg mest til den antagelse, at dette valg blot er et led i det meget større kontrolprojekt der går ud på at anvende feministisk ideologi til at styre kvindelige vælgere – de få nyere statistiske opgørelser som forskere i Danmark har fået lov til at se, har vist, at også i Danmark udgør kvinderne nu et let overtal ved folkeafstemninger. Altså en måde at få demokratisk carte blanche til at gennemføre mere statsstyret social ingeniørkunst på vegne af det undertrykte kvindekøn som i virkeligheden næppe er mere undertrykt end mandekønnet. Og i sidste instans, en måde, hvorpå den intellektuelle elite kan forsvare at kanalisere offentlige skattemidler over til sig selv, det være inden for forskning, politik, funding, organisationer med meget mere – domæner hvor der kan opereres ud fra feministisk ideologi. Endelig er det sandsynligt, at denne valgfarce vedrører noget meget større: Forsøg på at give politikerne større muligheder for i fremtiden at kunne ændre i grundloven. Vi kender samme problematik fra USA, her er der også nogle politiske kræfter der gerne vil have ophævet The First Amendment. The First Amendment er en del af USAs konstitution og den beskytter blandt andet retten til fri tale. En kvindelig kandidat, opstillet til EUs parlamentsvalg for De Radikale, giver i denne nylige kronik i Berlingske ganske tydeligt udtryk for, at hun mener at EU er bedre til at fremme Direktørfeminisme. Altså den klassebaserede feminisme, social ingeniørkunst gennemført ved hjælp af politisk elitisme. EU skal gennem love ændre menneskers adfærd, så kvinder bliver mindre interesseret i deres børn men mere interesseret i deres arbejde. Jeg finder det sørgeligt, at den klassebaserede feminisme har været i stand til i så høj grad at vinde kvinders støtte. Man har forsøgt at få kvinderne til at tro på en række vanvittige postulater, f.eks.: 1) at Staten kæmper for kvinders rettigheder, og at det er til deres kønsklassefordel, når Staten får mulighed for at regulere, hvem der gør hvad i familierne. 2)  At kvinderne kæmper mod mændene i deres egne familier mens Staten kæmper for kvinderne 3) At moderskabet skal afmonteres til fordel f0r arbejdslivets glæder, fordi mange af de karriereorienterede kvinder (sikkert under 20% af den samlede arbejdsdygtige del af kvinderne) ikke kommer langt nok i forhold til deres egne mænd. 

Jeg gentager lige Bernays:

Det antal hoveder der kan regimenteres er så stort, og så vedholdende, at når de først er regimenteret, så kan en gruppe til tider skabe et uimodståeligt pres som lovgivere, redaktører, og lærere, står hjælpeløse overfor.

Cost benefit analyse: Hvad skal jeg stemme?

Selvom en del af mig har lyst til at stemme nej, fordi jeg ønsker at modarbejde en absurd Royal Feminisme, så tror jeg rationelt set, at det er klogest at stemme ja. Vi må overveje konsekvenserne af henholdsvis et ja og nej, og her tænker jeg ikke på de Kongelige, som allerede nævnt, dette valg drejer sig ikke om de Kongelige.

Hvis det bliver nej, så vil mange aviser givet køre en frembrusende feministisk propaganda. Kvindelige kendte politikere vil falde over hinanden for at udtrykke deres harme, ’danskerne er sexistiske eller mandschauvinistiske’, vil det lyde. Der vil være krav om nedsættelse af tænketanke, undersøgelser, osv. Kort sagt mere kanalisering af skatterindbetalinger over til aktører der handler ud fra feministisk ideologi. Det vil potentielt også sige risiko for mere statsstyring af individers kønsadfærd.

Måske man ligefrem kunne forestille sig, at dem der kræver mere politisk elitisme, f.eks. at politikerne skal kunne overtrumfe eller ændre grundloven, får bedre argumenter i fremtiden, ved at tale til kvindernes feministiske følelser i forhold til Tronfølgeloven. Man må derfor også overveje, om man ser Grundloven som positiv i sig selv. Jeg er ret sikker på at Grundloven kunne blive ændret til noget der er meget værre end dens nuværende form, f.eks. med særlige klassebaserede ligestillingskrav, eller mere afgivelse af national suværenitet, osv. 

Hvis det bliver et ja, så vil dameblade, aviser og tv-medierne begejstret proklamere, at feminismen råder hos den danske befolkning, at en stort symbolsk milepæl er vundet for kvindekønnet. Vi vil se billeder og tv-klip af danske skuespillerinder og andre kendte der følger op om denne populærfeminisme som er blevet orkestreret af Statsministeriet og de usynlige ledere. Men det vil ikke overordnet skabe en folkelig mistillid til gamle love, herunder Grundloven og Tronfølgeloven.

Lige meget hvad resultatet bliver, så vil feministisk ideologi få medieplads. Derfor er dette valg, set ud fra de Bernayske principper, udtryk for en yderst velorkestreret propaganda. Det vil uundgåeligt ’dreje en stor mængde gruppefølelser’ på rette vej.

Summa summarum, jeg tror jeg anbefaler, at man stemmer ja, fordi det sikkert vil have den mindst skadelige effekt på den offentlige gruppefølelse. Og rent praktisk er det jo aldeles ligegyldigt, hvad reglerne end måtte blive for fire-fem særlige aristokraters arveret i Kongehuset. Så jeg ender nok med at støtte diskrimination af Royale søskende der ikke er født først til fordel for Royale af hunkøn der er førstefødte, og det alene fordi jeg frygter feministisk ideologi som propagandaværktøj.

Reklamer

Hjertesygdomme og misandri endnu en gang?

maj 20, 2009
Fotograferet i Dallas USA i februar 2009

Fotograferet i Dallas USA i februar 2009

I foråret 2008 kørte Hjerteforeningen i Danmark en kampagne i det offentlige rum der var vildledende men feministisk informeret. Man ville åbenbart gerne skabe fokus på Hjertesygdomme og valgte så, at bruge offer-feministiske (det er synd for kvindekønnet, de har det meget værre end mandekønnet, de er strukturelt undertrykt af Patriarkatet) virkemidler gennem en løgn:

“Dør hver tredje danske kvinde af en hjertekarsygdom, fordi hun ikke er en mand?” lød spørgsmålet fra Hjerteforeningen.

Per Thiemann var den vågne journalist der afslørede det propagandistiske islæt ved denne kampagne:  Fakta viser, at “Mænd har højere dødelighed på alle større sygdomme, også hjertesygdomme… [og] Hjertesygdomme rammer i gennemsnit mænd 10 år tidligere end kvinder”.

I USA anvender de tilsyneladende ikke løngagtig statistik i deres statsstøttede hjertekampagne, men de anvender til gengæld en slags indirekte misandri: Heart Disease ‘It’s not just a man’s disease; it’s the # 1 killer of women’.

Altså underforstået, at det står ekstra slemt til på Hjertesygdommenes front, Hjertesygdomme er ikke ‘bare en sygdom der rammer mænd’, den rammer også kvinder.

Havde Hjertesygdomme nu primært ramt mænd, så var det åbenbart ikke så slemt, så havde man nok ikke behøvet at lave kampagner? Det er jo bare mænd. Hvorfor mon man har brug for at positionere kønsklassen kvinder imod kønklassen mænd, altså at appellere til feminismens ideologi? Reklamen i USA er bundet sammen med en række modefirmaer der laver co-branding ved at donere penge fra auktionssalg af en særlig rød kjole. Jeg ser intet forkert i at man også vil hjælpe kvinder med hjerteproblemer, problemet er den mærkværdige ensidige fokus på kvinderne, selvom det er mændene der er hårdest ramt.

Ligesom i Danmark prioriterer man i USA åbenbart også kvindekønnet, når det kommer til kampagner mod hjertesygdomme. Og det selvom mænd i USA, ligesom i Danmark, er bedre til at dø af sygdommene end kvinder er.

Måske er det Misandri eller også er det et udtryk for, at Staten har interesse i at lefle for kvinderne? Måske fordi kvinder besidder majoriteten af stemmerne ved de demokratiske valg? Måske fordi kvinder tenderer til at prioritere arbejde i det offentlige? Måske fordi der er flere penge i kvindelige forbrugere? Måske fordi feminismen efterhånden har hjernevasket store dele af befolkningen til at tænke i kønsklasser, det er synd for kvinderne – hvilket vil sige at der er opmærksomhed og derved penge at hente i godhedsindustrien? Måske fordi man ved at tale til kvinderne bedre bliver i stand til få gennemført mere Statskontrol og bureaukrati? Måske en blanding? Måske en tilfældighed?

Er Kommunister nu racister?

maj 17, 2009

I Weekendavisen nr. 19. 7. maj skrev en Sociologistuderende fra Københavns Universitet et læserbrev om racisme, hvor hun fremførte følgende postulat:

”Racisme dækker ikke længere udelukkende over en differentiering mellem forskellige ’racers’ intelligens. I dag dækker begrebet over diskriminering af folk på baggrund af historiske, kulturelle, religiøse, økonomiske eller demografiske årsager”.

Jeg mener at postulatet enten er forkert eller bevidst manipulatorisk. Hvis man accepterer den ovenstående definition af racisme, så er begrebet i hvert fald blevet relativeret til det ukendelige, faktisk til sin egen modsætning. Men den slags sproglig omprogrammering kendetegner en del af tidens politiske korrekthed. Jeg vil nu analysere begrebet racisme lidt nærmere.

Racismebegrebet, der fik stor kulturel påvirkning efter Anden Verdenskrig, tager udgangspunkt i noget biologisk, en biologisk essentialisme koblet med noget normativt omkring den stærkes ret:

Teori 1) antagelsen af, at forskellige menneskeracer bredt set (menneskeracer imellem) besidder forskellige nedarvede mentale færdigheder. Altså på det mentale område opfattes de forskellige menneskeracer som en slags særegne arter der besidder artsspecifik nedarvet mental forskel.

Normativitet 2) At eksistensen af disse nedarvede mentale forskelle giver et samfund/styresystem berettigelse til at anse nogle racer for at være laverestående end andre racer, og i forlængelse, at de højerestående racer har ret til at dominere de laverestående racer.

Det er Teori 1) i kombination med Normativiteten 2) der gør, at en menneskelig position kan betegnes som racistisk. Udgangspunktet ligger i forestillingen om, at der eksisterer biologiske forskelle mellem racer. Men dette udgangspunkt er ikke nok i sig selv, der skal mere til, nemlig en forestilling om 1) koblet med en normativitet som 2).

Det er ikke sikkert, at Teorien 1) i sig selv nødvendigvis ville føre til racisme. Det fordi vi stort set alle, mere eller mindre implicit, accepterer, at der inden for menneskearten eksisterer racespecifik fysiologiske forskelle (antropometrisk variation). Det åbenlyse eksempel er hudfarve: to mennesker der har mørk hud –  sandsynligvis opstået på grund af naturligt selektionspres, deres forfædre eksisterede gennem tusinde af år i områder med stærk sol, typisk Afrika – og som parrer sig med hinanden vil få afkom der har samme hudfarve. Og det er ikke noget der undrer os i vores praktiske liv, ligesom det heller ikke undrer os, at hvis vi hopper ud fra 10. sal, så vil tyngdeloven gøre, at vi næppe overlever faldet. Anerkendelsen af antropometrisk variation inden for menneskearten har konkret indflydelse på f.eks. medicinsk behandling af mennesker og videnskabelige praksisser som Medicinsk Antropologi, Human Biologi med videre. Den videnskabelige artikel ‘Categorization of humans in biomedical research: genes, race and disease (2002)’ behandler nogle af de komplekse filosofiske problemstillinger der vedrører forskning inden for biomedicin og antropometrisk variation.

Hvis alle mennesker, der accepterer en hvilken som helst racespecifik fysiologisk forskel, f.eks. at der eksisterer forskelle på hudfarver, skulle være racister, så er vi nok alle racister, og begrebet bliver meningsløst. Men jeg mener ikke, at blot fordi man udvider de antropometriske forskelle til også at indbefatte noget der er mentalt, så er man nødvendigvis automatisk racist. Her er et eksempel:

Mit syn på menneskelig organisering er delvist informeret af Evolutionær Psykologi. Derfor er jeg på nuværende tidspunkt mest overbevist om den teoretiske forklaring, der antager, at det selektionspres, som hvilede på mennesker i det evolutionære oprindelige miljø, må have været nogenlunde ens, når det drejer sig om forhold der ville have givet mentalt nedarvede dispositioner menneskeracer imellem. Ud fra den position er det mindre sandsynligt, at der skulle eksistere store mentale nedarvede raceforskelle. Altså lige nu er jeg mest tilhænger af en videnskabelig teori der kommer frem til den konklusion, at der næppe eksisterer videre mentale forskelle mellem forskellige menneskeracer.
Men skulle der senere komme data frem, som tyder på, at det faktisk er tilfældet, så mener jeg ikke, at det behøver at føre til en position, hvor man optager Normativiteten  2). Man kunne godt f.eks. være overbevist om, at mennesker der stammede fra Afrika havde en stærkere nedarvet mental spatial sans end mennesker der stammede fra de nordlige egne af Europa, uden derved at mene, at afrikanere derfor har ret til at dominere nordeuropæere. Det er ikke det biologiske i sig selv der gør en position til racistisk, der skal også noget normativt med; en argumentation som ud fra biologiske forskelle påråber, at en race har ret til at dominere en anden.

Hvis en person helt og aldeles tager afstand fra teorier om, at der eksisterer antropometrisk variation – altså end ikke anerkender, at der eksisterer fysiologiske forskelle etniske befolkningsgrupper i mellem – så kunne sådan en person alligevel opretholde en normativitet der minder om Normativitet 2). I stedet for at have et magtfundament baseret på noget biologisk, så kunne der eksistere et magtfundament baseret på noget kulturelt. Men det ville ikke give mening, at betegne den positionen som racistisk, selvom der på overfladen er visse ligheder. Her et eksempel:

Teori A) antagelsen er, at biologi ikke spiller ind på menneskelig adfærd, individer fødes som blanke tavler uden noget nedarvet mentalt indhold, al menneskelig adfærd skyldes kulturel tillæring. Men forskellige kulturer besidder alligevel bredt set forskellige historier, ressourcer, organiseringer og magtforudsætninger. Summen af medlemmerne inden for en kultur opfattes som et kollektiv der er historisk og kulturelt forskelligt fra andre kulturers kollektiver.

Normativitet B) Eksistensen af disse forskellige kollektiver giver et samfund/styresystem berettigelse til at anse nogle af de andre kollektiver for at være mere laverestående. Og i forlængelse, at de højerestående kollektiver har ret til at dominere de laverestående kollektiver.

Der er næppe nogen, som ville kalde tilhængere af det teoretiske synspunkt A) for racistiske. Her ses der netop ikke på menneskelig kultur gennem biologi. Positionen er åbenlyst kulturalistisk og måske kunne den også betegnes som kollektivistisk, det kommer dog an på flere faktorer. Man kunne godt udvide racismebegrebet til også at dække personer der er tilhængere af Teori A), men da ville man have givet ordet en helt ny betydning som ophævede dets gamle betydning. Som at sige, at vi nu beslutter os for at begrebet ’relativisme’ inkluderer troen på absolutte sandheder.

Er Teori A) kombineret med Normativitet B) racistisk? Jeg mener ikke det er tilfældet. Kombinationen af Teori A) og Normativitet B) anvendt politisk, kan absolut få nogle ubehagelige konsekvenser for mennesker der falder inden for de kollektiver, der ud fra kulturelle faktorer er defineret som laverestående. Men derfor er det alligevel vildledende at kalde A) kombineret med B) for racisme. Fordi racemæssige forskelle ikke indgår i den politiske logik.

Flere Kommunistiske regimer i det 20. Århundrede opererede inden for denne slags logik, dog med den tilføjelse, at de også havde en normativ selektering inden for egne kollektiver. Hvis et individ ikke var marxist, så var det politisk ’laverestående’ og en trussel, det var i orden at fortrænge vedkommende fra indflydelse, evt. at henrette vedkommende. Men denne Kommunisme var ikke racistisk, fordi racemæssige kriterier ikke indgik i dens logik. Så længe man var tilhængere af en stærk stat, kollektivistisk ejerskab og organisering, så var man på den gode side, hvad end man måtte nedstamme fra mennesker der længe havde boet i Afrika, Asien eller Europa.

Man kunne godt vælge, at begrebet racist nu også skal dække alle individer der bekender sig til Kommunisme, men det vil så ophæve ordets oprindelige betydning. Man kan også vælge, at ordet racist nu skal dække over alle de politiske positioner eller endog individuelle holdninger man ikke kan lide. Men igen, så har man bare opfundet et nyt magisk ord. Som hvis nogen påstår, at alle italienere er racister, fordi de ikke kan lide italienere. Det kan være bekvemt med den slags magiske skældsord, fordi de har stærk demagogisk effekt. Jeg kalder dem magiske her, fordi de tager udgangspunkt i særlige begreber der har en snæver, men meget følelsesfuld betydning, hvorefter de bliver udvidet til ikke længere at vedrøre den snævre betydning. Men man forsøger at overføre det følelsesfulde stigma bag begrebet til nu at vedrøre noget andet. Man overfører med andre ord et stigma fra et begreb over til nogle andre begreber, og det er manipulation.

Derfor er min konklusion at de politisk korrekte manipulerer med sproget, de forsøger at lave Newspeak. Begrebet racisme er ikke lig med  ‘diskriminering af folk på baggrund af historiske, kulturelle, religiøse, økonomiske eller demografiske årsager’, hvorfor Kommunister ikke pr. definition kan siges at være racister.

Reflections on Fleggaard and feminist iconoclasm

maj 14, 2009

This is an English version of my text published January the 6th 2009. The original text written in Danish is here. I have received quite a few requests for this translation.


Some background information

Fleggaard is a German registered supermarket chain located at the Danish / German border. Fleggaard GmbH is owned by the Danish company Fleggaard Holding A / S registered in the Danish town Kruså. Fleggaard GmbH is a retailer of kitchen appliances among other goods.

In a censorship context, Fleegaard is interesting because of their conscious ‘provocative’ use of female beauty ideals in their commercials. Recently the latest commercial, available on the Internet through www.Fleggard.dk, obtained huge viral impact. On December 11th 2008 the well-known American blogger Michael Arrington declared the film to be the world’s best commercial. Because of Arrington’s remarks the Danish mainstream news media ran stories about the commercial. According to TV2 Finance, Fleggaard’s web commercial received more than 100,000 viewers in the last few weeks. According to DR News, Fleggaard has now decided to allocate most of their future advertising spending to online marketing because of the huge impact of the video. They will discontinue production of the traditional printed catalogues.

Here is Michael Arrington’s description of the commercial:

”Only the Danish could get away with something like this (but how great would it be to see Amazon do commercials like this). Danish ecommerce site Fleggaard recently made the commercial below. I don’t know if it was shown on Danish television (I’m trying to find out), but I wouldn’t be surprised.

It most definitely contains nudity and is NSFW. I think it would be just as good without the exposed breasts, though. If you don’t watch it, the highlight is that dozens of topless Danish women link hands during a skydive to advertise a Siemens washing machine for 4,999.00 DKK, or about $900. It doesn’t seem like such a great price, but I’ll buy one anyway if they deliver to California.”

Response from the professionals

Subsequently a huge amount of Danish media and communciations professionals have made comments on the Fleggard commercial on their blogs and in specialised media, etc. It appears that many professional marketers have serious problems with ‘this sort of primitive tools’. They tend to hide their sexual moralism in various ways. ‘Trivial bare breasts from Fleggaard’ is the headline of an article from Bureaubiz.dk, a site specialised in news about and from the agency businesses. A significant amount of advertising professionals use the commercial argument: The means have no relationship to the product; the audience might only remember the beautiful women. Others are worried that potential visitors only will visit the website in order to view the commercial. For others this is in itself a kind of success, attention is king. And then of course we have the feminist morality, that the commercial is sexist, it is oppressive to the entire class of women. It comes as no surprise to me that advertising professionals also might have problems with the tendency of the human males to be sexually aroused by young beautiful seductive women. The bodily surface and the core sexual instincts have been condemned by religion and cultural powers for hundreds of years. The gender feminists have likely enhanced this moral pressure in the second half of the 20th century. They managed to convince intellectuals on the Left that (hetero) sexual exchanges are not the work of the Devil but of Capitalism.

The gender feminists and their problem with beauty ideals

The subject of my text here is not the marketing power of young attractive half-naked female beauty ideals. It is the feminist iconoclasm of tomorrow: The attempt to clean up the public sphere of images that idealize stereo typical hetero sexual female beauty because feminists hope that this will erase gender differences. There should not exist any gender differences because everything in this world is a social construction and hence there is no ‘natural causes’ for men to be sexually attracted to young beautiful women, so the argument goes. The acute reader might rightly wonder why it is so import that men’s sexual desires for young beautiful women are not ‘natural’ but ‘cultural’ based? If everything is a cultural construction, then surely any re-programming of the male desire not to lust for young beautiful women would equally be a cultural construction. Those of us who have spend time at the humanities and social science departments of the university are probably aware of the logic behind this cultural relativism: everything is culture, but some cultural constructions (e.g. Non-gender) are more ‘true’ than other cultural constructions (e.g. gender). This ‘true’ is not a ‘true’ or ‘proper’ ‘true’, as this does not exist. Truth is simply a social construction. So this ‘truth’ is just a cultural ‘righteousness’, that is, something we choose to define as politically ‘correct’, not ‘true’ in the sense of any objective criteria. Then we might encounter some theories that oddly as it seems make truth statements about the world, i.e. that gender difference is produced through language power or that women are not born as women, rather they become gendered as women through a certain social family structure, that is the social organization of mother, father, and children. This cultural conditioning is then defined – possibly through some obscure relativist Freud interpretations – as women’s oppression. Therefore, the reasoning goes, it is important to remove the hetero-sexist family form. Then finally all will be good, this often means that Capitalism will disappear and there will no longer exist hierarchies of any kind. ‘Equality’ is the popular notion arising from this doctrine, the idea that all individuals should not only be treated equal for the law and have the right to self-ownership, but they should also possess the same resources, talents, opportunities, economy, status, and power. I have never read about any historical precedence of this ideal let alone heard any intelligent explanation of how this ideal should come about.

Feminist ideology and the censorship of advertising

After this superficial introduction to the ideology behind the feminist iconoclasm, it is time to take a look at the real life censorship effect of the feminist ideology. The Danish consumer Ombudsman (the head of the Federal Authority of Consumer Rights) is one of the potential bureaucratic instruments that can be used by powerful feminists in today’s Denmark. The Ombudsman can serve as an interesting example of censorship of advertising. Last year he affirmed the following judgment due to feminist complaints of a print advertising campaign (my text on the JBS images) by Danish male underwear brand JBS Underwear, case no. 08/02166 in the Law of Promotions (Markedsføringsloven):

“Eroticism can be used widely as a tool in advertising. But the limit is where the use of eroticism is of a demeaning or offensive nature. The Consumer Ombudsman shall inform about his decision in JBS case.

A scantily dressed nun, nurse, maid and secretary sniffing at men’s underpants, appeared in the autumn of 2007 at the JBS website. The advertisements led to a relatively large number of complaints to the Consumer Ombudsman.

The photos, 4 in total, gave the impression to the receiver of the message that the women just had sex with a man who had left his underpants. The pictures showed women in settings of normal working environment for professionals – the nurse was situated in a hospital bed; the secretary sat on a printer, etc.

The overall impression makes the advertisement discriminatory. Having looked at the advertisement, the Consumer Ombudsman is very inclined to believe that the female sex is represented in a demeaning and defamatory manner in the advertising.

Due to the posture of the women in the pictures, with the sexual act and the underpants at the centre, the immediate view of the Consumer Ombudsman is that the advertisement reduces the female gender to sexual objects purely in order to sell men’s underwear. “

(My own emphasis in bold).

So the Consumer Ombudsman may as a legal authority declare that if the use of eroticism is derogatory or offensive in nature, then the advertisement can be deemed illegal. The problem is that the Consumer Ombudsman is unable to clearly define when the use of eroticism is derogatory; it obviously depends of the eye of the beholder. What I find offensive, another person could find an artistic stimulation, etc. But the Consumer Ombudsman does not even have to refer to, for example the majority of the eyes that might have seen the advertisement, that they could have found it offensive. He just makes a feminist interpretation that 1) it is unfair to ‘reduce the female gender to sexual objects’ when 2) it happens ‘purely in order to sell men’s underwear’.

Here we have two of the gender feminist favourite aversions present: gender, expressed through heterosexual male desires (suppression of women) and sales of goods (Capitalism).

From the decree of the Consumer Ombudsman we cannot clearly determine whether it is 1) or 1) in combination with 2) that represent the profane. It is obvious that 2) in itself cannot be the cause – that it should be undue in itself to produce advertising in order to sell men’s underwear. Was this the case, the Consumer Ombudsman would have to declare all advertising illegal. But if it was blameworthy in itself, to ‘reduce the female gender to sexual objects’ then clearly some art and most (hetero sexual) pornography should be illegal. This is not (yet) the case in Denmark.

How can it be that pornography is not illegal? If we follow the above logic, most pornography addressed to (heterosexual) men absolutely ‘reduces the female gender to sexual objects’ (in the feminist sense of the Consumer Ombudsman). Not in order ‘to sell men’s underwear’, but in order to sell itself as the product. It should clearly be just as cruel to ‘reduce the female gender to sexual objects’ in order to sell these reductions as information as it is to ‘reduce the female gender to sexual objects’ in order ‘to sell men’s underwear’. Both of the strategies ‘reduce the female gender to sexual objects’, and both of the strategies have a mercantile purpose. From this it must follow, that it cannot be ‘selling menswear’ versus ‘selling sexual information’ that is the problem; it would be completely illogical, even in the feminist logic.

From a purely logical position I can only find one explanation why the one mercantile operation is prohibited and not the other: Contrary to advertising, pornography is not visually imposed on random people in the public domain, it is something consumers themselves should seek out deliberately. It must be the ‘public space factor’ that is the underlying reason why the Consumer Ombudsman (according to feminist ideology) has the right to ban advertising that reproduces heterosexual idealized women.

But the JBS Underwear advertising was as far as I am aware never placed as ads in the public domain, i.e. on billboards in the public city space. They were placed in magazines that are privately owned and in order to be exposed to the evil, consumers would have to actively choose to buy these magazines. Why are these adverts illegal then but not the heterosexual pornography? Possibly because consumers of these mainstream magazines could not reasonably be expected to view advertising that ‘reduces the female gender to sexual objects’ in order to sell products. If there is any logic, it must surely mean that it would be all right to place the JBS Underwear adverts in pornographic magazines, otherwise the power exercised by the Consumer Ombudsman is absurd. Or could it be that one may not place adverts that ‘reduces the female gender to sexual objects’ in order to sell products in a media owned by a third party? In the JBS Underwear example this third part would be different magazine publishing houses.

Fleggaard’s advertising versus feminist censorship of advertising

Back to Fleggaard and the world’s best commercial. What I think is interesting in this case is the fact that the commercial only is published in Fleggaard’s own media, the company website and not in a media owned by a third party. Fleggaard even makes it very clear to the potential website audience that they actively must choose to view the Profane material that ‘reduces the female gender to sexual objects’. There are 18 + warning that a viewer must accept before he is allowed to view the commercial. Therefore the Consumer Ombudsman could not have any valid reason to ban the Fleggaard commercials, even though they obviously are trying ‘to sell washing machines’ through images that ‘reduce the female gender to sexual objects’. Further Fleggaard GmbH is a German registered company. The Danish Consumer Ombudsman would probably run into legal problems if he tried to ban Fleggaard’s commercials.

This are bad, bad news for the feminist iconoclasts who try to use the government bureaucracy in order to eliminate the gender difference – especially when gender is produced through idealized heterosexual images, this is absolutely proper iconoclasm. But because gender feminists are theoretical relativists – they believe that the reality is a language or cultural construction – it is obvious why they must be so busy making their ‘discursive information interventions’.

If the advertising experts are right, that the trends are going towards more web-based publishing of commercials, it will become harder for bureaucrats informed by feminist ideology to censor advertising material that reproduces women as sexual desirable persons (sexual objects in the feminist rhetoric). What about the brave new European Union gender abolishment project known as Gendermainstreaming? Here it is clearly approved that the each EU member nation (i.e. the State bureaucracy) actively must seek to prevent the spread of gender stereotypes in media, information and culture.

This must surely mean that we will very soon see the Internet become a battleground for feminist motivated censorship. And further, the Fleggaard example shows that there will be a growing need for international censorship rules, otherwise a company can publish on the Internet from another country. How fortunate it is for the zealous censorship forces in our time that they now have an EU system at their disposal. Here they can create common rules for the feminist iconoclasm in all of Europe. And further it can provide many wonderful high paid jobs to various experts who are educated in feminist theory at the universities. Watch out all of you who care about the free movement of information on the Internet. Big Sister is on her way and she is heavyly armed with political university theory that is too good to be true for bureaucrats with totalitarian inclinations.

Når repræsentationer ikke er repræsentative

maj 5, 2009

I dagens version af gratisavisen Metroexpress kunne man på side 14 læse, at der nu er opstået et Wikipedia om verdens mest sexede kvinder: Chickipedia.com.

chickipedia.com

chickipedia.com

I mine øjne er der intet mærkværdigt i denne udvikling. I en verden med et Internet, hvor der endnu kan publiceres nogenlunde frit, er det forventeligt, at nogen mennesker vil vælge at udbrede information der celebrerer eller repræsenterer de mest idealiserede kvindelige skønheder i tiden. Trods alt tilhører mennesket pattedyrsarten, hvilket medfører, at vi også bredt set besidder en seksuel forskel og tiltrækning. Jeg ville have været yderst forundret, hvis mennesket ikke brugte Internettet til at udbrede information om seksuelle idealer. Da kvindelig fysisk skønhed og ungdommelighed er en stærk seksuel attraktionsparameter for heteroseksuelle mænd, medfører det, at kvinder der besidder disse egenskaber i virkelighedens verden har nogle meget stærke ressourcer som de kan udveksle til muligheder.

Fra Metroexpress:

”Sitet hævder selv at være det første onlineleksikon, der kun omhandler kvinder. Nogle vil sikkert synes, det er lidt deprimerende på kønnets vegne, mens andre bare syntes, det er fantastisk.”

Hvorfor nogen skulle finde det deprimerende på kønnets vegne, har jeg svært ved at forstå. Jeg kunne måske forstå, at man ville finde det deprimerende, hvis mennesket ikke var i stand til at udtrykke, at  det var et kønnet biologisk væsen.

Ligger det deprimerende i, at der forekommer reklamebannere på Chickipedia.com, altså sammenblandingen af kvindelig skønhed og kommercialisering? Man ser ikke lignende journalistiske ytringer om emner der vedrører andre selvfølgelige menneskelige aktiviteter. Hvis det nu i stedet for havde været et Wikipedia for Restauranter, så havde journalisten ikke ’garderet’ sig i artiklen, ved at skrive, at nogen måske vil finde det deprimerende på det spisende menneskes vegne. Kommercialiteten af den kvindelige skønhed er en logisk følge af menneskets seksuelle natur, ikke den anden vej rundt. På samme måde som kommercialiteten af fødevarer og fødeindtagelse udspringer fra et menneskeligt Universalis, behovet for at indtage føde.

Jeg har tidligere skrevet om De Radikales groteske krav om at opføre symbolsk kønsforskel på fodgængerlys i København, fordi de tror, at der er stemmer i, på populistisk feministisk vis, at påstå, at det undergraver Ligestillingen, når kvinder ikke er ligeså repræsenteret som mænd der. Med Chickipedia.com opføres der en modsat diskrimination, hvis man nu skal blive inden for det statistiske ideal om Ligelig repræsentation af mænd og kvinder. Kvinderne får mere plads på internettet.

Nu er der sikkert nogen som vil mene, at denne form for repræsentation af kvinder ikke er moralsk forsvarlig, fordi den ikke er demokratisk. Chickipedia.com repræsenterer ikke almindelige kvinder men idealiseringer, et udvalg af de smukkeste kvinder man kan finde i medierne – særlige privilegerede kvinder. Argumentationen mod den slags kvindeidealer kan være, at almindelige kvinder udsættes for sammenlignings- eller præstationsangst, når sådanne ikke-repræsentative idealer bliver kommunikeret i medierne.

Det er muligvis rigtigt, men det gælder også, når feministisk inspireret kommunikation idealiserer andre ikke-repræsentative kvindeidealer som f.eks. topledere, direktører, ministrere, forfattere, skuespillere, professorer, departementschefer, overlæger, nobelpristagere, mv. Flertallet af kvinder, eller mænd for den sags skyld, kommer aldrig til at tilhøre disse kategorier, end ikke i samfund organiseret efter kollektivistiske idealer.

Søndagsavisens forside: vendepunkt i danske aviser eller en fejl?

maj 4, 2009

Overraskelsen var stor, da jeg i denne weekend så forsiden af Søndagsavisen (uge 18, 2009). Hovedhistorien drejede sig om Jørgen Leth og bar overskriften ’Feministerne forsøgte at udslette mig’.

leth

Jeg finder det positivt men bemærkelsesværdigt, at en af de brede danske aviser på den måde vælger at problematisere feminismen på forsiden. Normalt favoriserer gratisaviserne, samt de fleste betalingsaviser, gennemgående mainstream feminismeperspektivet i deres redaktionelle linjer. En overgang prøvede jeg at lave optællinger og statistik over, hvor mange avishistorier der var vinklet ud fra et offer-feministisk perspektiv (ideen om at kvinder er kønsklasseofre i vores samfund). Men jeg opgav, da det var for nedtrykkende et forehavende, der var alt for meget feminismevikling (her ligger et glimrende medieforskningsemne og venter, for dem der skulle have modet og sikkert deres egne økonomiske ressourcer; jeg kan ikke forestille mig offentlige forskningsmidler til rådighed for den slags undersøgelser). Undtagelser er Weekendavisen, som absolut bringer mange historier vinklet efter mainstream feminisme, men mediet tør også bringe historier der problematiserer forskellige feministiske mærkesager; og så selvfølgelig www.180Grader.dk, der på det område, er det eneste danske medie der går imod strømmen.

Det jeg finder interessant ved ugens version af Søndagsavisen, er således ikke, at avisen vælger at bringe Jørgen Leth på forsiden. Men at avisen vælger at fremstille termen feminisme i et ikke-positivt lys. ’Feministerne forsøgte at udslette mig’ lyder ikke særlig flatterende. Overskriften antyder, at feminisme er en magtfuld ideologi. Det er absolut tilfældet også i virkeligheden; se efter de mange økonomiske midler fra Staten og EU der i disse år flyder til forskellige feministiske projekter. Historien inde i avisen omhandler kun i meget begrænset omfang Jørgen Leths kvaler med feminisme, hvorfor man sagtens kunne have valgt at give historien en mindre kontroversiel overskrift. Der henvises kun direkte til feminisme i artiklen to gange, hvor man lader Leth udtale: ”De hardcore feminister ville udslette mig. Dem, jeg kalder betonfeminister”. Resten drejer sig mere om cykelsport og Jørgen Leths forhold til cykelsport. I den digitale version af avisen, har man påfaldende nok ændret overskriften til ’ Jørgen Leth: Nu kan jeg gå på gaden igen’, måske nogen på Søndagsavisen fik kolde fødder, eller også er det en tilfældighed?

Mediehetzen mod Jørgen Leth i efteråret 2005 blev den store øjenåbner for mig. Nu var det tydeligt, at den akademiske gender feminism, som ellers var mere kendt fra USA og England, havde fået sit moralske greb om Danmark. Medier og befolkning synkroniserede i en slags puritansk ekstase, fordi Jørgen Leth i et litterært erindringsværk vovede at beskrive eller fantasere over seksuelle eskapader i sit liv, ud fra sadomasochistiske tematikker. I forhold til værker som Pauline Reages ’O’s Historie’ eller Marquis de Sades ’120 Dage i Sodom’, var Leths beskrivelser absolut i den milde ende, hans erindringsbog er generelt ikke et pornografisk værk. Men medier, politikere, smagsdommere og de professionelle feminister valgte alligevel, at forstørre en ganske lille del af erindringsværket fuldstændig ud af kontekst, som om Leths erindringsværk og liv, var en tour de force i pornografisk SM. Det er tragisk komisk at hetzen tilsyneladende startede i Ekstrabladet, en avis der sagtens kunne tænkes at blive det første danske medieoffer for feministisk magt i fremtiden. Side 9 pigen er nok kommet tilbage lidt mindre afklædt, men lige nu udspiller der sig en indædt kamp om prostitutionsannoncerne.

Jeg havde et par år forinden, i slutningen af 2002, overværet, Jørgen Leth blive offentligt maltrakteret i et kvindeteaterstykke på et af de førende københavnske teatre. Han var fremstillet som grum pervers gammel mand der begærer unge udenlandske kvinder. Selvom jeg undrede mig lidt over den hårde behandling af en dansk filminstruktør, så tog jeg på det tidspunkt ikke videre notits af indholdet. Eller rettere, jeg forstod ikke, at hadet mod Jørgen Leth blot var et symptom på, at den radikale amerikanske universitetsfeminisme var ved at indtage den offentlige opinion i Danmark. I efteråret 2005 kunne jeg ikke længere undgå at se, at noget var rusk ravende galt. Måske godt hjulpet af, at jeg på det tidspunkt, tilfældigvis beskæftigede mig ret konkret med gender feminist teorier og deres indflydelse på politisk magt i især USA og Canada. Jeg husker i hvert fald den afsky jeg følte, da jeg i efteråret i 2005 i flere tilfælde under middagsarrangementer oplevede, hvordan mennesker, der tilhørte det intellektuelle borgerskab, alle havde travlt med at dæmonisere Jørgen Leth, som var han selve inkarnationen af det onde. Jørgen Leths ondskab bestod i heteroseksuelt mandligt begær.

Den kvindelige Direktør for KVINFO skriver det ret klart i et essay gengivet i bogen ’Det fordømte menneske: Jørgen Leth og den nye sædelighedsfejde’ redigeret af Poul Pilgaard Johnsen, 2005, People’s Press:

Den seksuelle relation mellem kønnene bliver i Leths leksikale univers den enkle, at manden, efter devise ”og har han penge, så kan han få, og har han ingen, så må han gå”, ønsker at købe det af kvinden, hun altid har til salg. Er der noget forkert i at skrive sådan, at give udtryk for den slags meninger og holdninger offentligt? Nej det er det ikke. Er der så noget forkert eller problematisk i den slags holdninger og meninger i sig selv? Ja, det vil jeg mene. Alt andet lige er det svært at kombinere en generel definition af kussen som ”et stykke jord, som manden ønsker at købe” med det forhold, at mænd og kvinder er ligestillet ifølge loven. At udsagnet menneskeligt set mest af alt ligner et fallitbo, og at de fleste af os har vort at bære på, gør ikke Jørgen Leths syn på kvinder og køn mere spiseligt eller acceptabelt. (side 42-42).

Hvad den kvindelige Direktør for KVINFO giver udtryk for her er, at hvis mænd begærer kvinder seksuelt (sikkert uden for det monogame ægteskab), så kan mænd og kvinder ikke være Ligestillet ifølge loven. Altså Ligestillingsidealet bliver indirekte brugt til at kræve ensartet seksualadfærd for kvinder og mænd. Mænd må ikke begære kvinder seksuelt, alene for det seksuelles skyld, der skal eksistere en ensartet seksuel tiltrækningsrelation mellem mænd og kvinder. Som de af os der blot er minimalt informeret af Darwin er klar over, så kræver denne form for Ligestilling, at mennesket afskriver sin biologi. Hunnerne i det meste af patterdyrsarten er bredt set altid sexobjekter for hannerne, mens det modsatte forhold ikke gør sig gældende. Biologisk set, er det egentlig ikke kussen der er et stykke jord som hannerne gerne vil bedække, det er kønscellerne æggene, der er knaphedsressourcen, den kostbare jord som hunnerne besidder og som i menneskearten kan udveksles til ressourcer på forskellige måder. Det er derfor at kvinder siden tidernes morgen har været i stand til at bruge deres attraktion til at opnå privilegier gennem mænds begær. Hver eneste dag og nat finder der utallige heteroseksuelle udvekslinger sted, hvor kvinder anvender deres seksuelle begærsobjektsposition til at opnå muligheder eller fordele. Penge for sex er blot en ekstrem transaktion der forholdsvis råt afspejler pattedyrsarternes hetroseksuelle kønsasymmetri.

Men ifølge feminismens menneskesyn, så burde det ikke være sådan, og hvis det er, så må Staten sørge for at ophæve denne kønsasymmetri der defineres som patriarkalsk. Vanen tro, serverer KVINFOs kvindelige Direktør også lige en anklage mod markedsudvekslinger eller køb af vare: Der kan ikke eksistere Ligestilling, hvis sex er til salg. Men hvis vi nu antager, at sex ikke var til salg, hvad så med alle de andre former for vare og tjenester der er til salg i vores samfund? Kan der overhovedet eksistere Ligestilling i KVINFO Direktørens forståelse, hvis der i vores samfund finder merkantile udvekslinger sted? Hvad er det lige for en Ligestilling hun efterspørger? Kommunismen, hvor alle i teorien deler alt med hinanden og ingen individer besidder noget privat ejerskab? Eller er det en slags ’klassebaseret kønssocialisme’ hun kræver, mænd og kvinder må kun indgå i parforhold, såfremt at begge parter er Ligestillede i udgangspunktet? Direktørens datter må kun gifte sig med en anden Direktørs søn, ellers er der tale om ikke-Ligestillede relationer, hvor kvinderne (som regel er det kvinder der tiltrækkes af mænd med ressourcer) er undertrykt?

Af KVINFO Direktørens tekst fremgår det, at der ikke er noget galt med ’at give udtryk for den slags meninger og holdninger offentligt’, såfremt man ikke besidder den slags holdninger. Det skal vel forstås sådan, at man gerne må skrive eller udtale holdninger om det at begære kvinder seksuelt ud fra selviske motiver, hvis bare man ikke mener det i virkeligheden. Ud fra Leths erindringer er vi som læsere ikke i stand til at afgøre, hvad Leths holdninger måtte være i virkeligheden. Tænk hvis Jørgen Leth i virkeligheden kun går ind for seksuelle relationer mellem to individer der lever i et monogamt parforhold og har samme indtægter, ressourcer og klassebaggrund? Jørgen Leth var ikke en dømt person der var anklaget for at have foretaget en forbrydelse (såfremt vi antager at køb af sex måtte være en forbrydelse). Leth lavede en litterær fortolkning, og som Weekendavisen senere viste, så var forholdet mellem Leth og kokkens datter ved nærmere eftersyn meget mere end en almindelig prostitutionsrelation. Leth blev således dømt på sin fiktion, som om  han havde begået gerningerne i virkeligheden.

Den kvindelige Direktør for KVINFO forsætter sit forsvar for dæmoniseringen af Jørgen Leth således:

Skal man blive bare en lille smule principiel, er det vel nok at henvise til, at Jørgen Leth, der ”tager kokkens datter, når jeg vil. Det er min ret”, er på kollisionskurs ikke bare med feminister i al mindelighed, men også med FNs Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women (1979) i daglig tale forkortet til CEDAW, der har status som kvinders internationale grundlov, i særdeleshed. For den ret, Jørgen Leth hævder, han har til kvindens krop, tilhører ingen andre end kvinden selv. (Side 43).

Er hendes påstand rigtig? Er Jørgen Leths ret til at udtrykke sig i tale eller skrift, altså hans litterære værk ’Det uperfekte menneske’, på kollisionskurs med CEDAW? I så fald vil jeg konkludere at CEDAW er et stykke totalitær doktrin, som alle mennesker der lever i et demokrati gør klogt i at tage afstand fra (læs for øvrigt denne interessante kritik af CEDAW fra Christina Hoff Sommers). Det er rigtigt, at Jørgen Leth forekommer at være ’på kollisionskurs med feminister i al mindelighed’, og so what. Altså den feminisme der ud fra patriarkatteorier ønsker, at Staten skal omprogrammere mænd og kvinder, indtil der opstår et kønsneutralt menneske i kvindeligt forbillede. Det er den feminisme som jeg gerne betegner som mainstream feminisme, Wendy McElroy kalder den for radikal feminisme. Men der findes også andre former for feminismer, om end de stadig ikke så udbredt på universiteterne og i magtapparatet. Feminisme der ikke ønsker, at offerliggørelsen af kvindekønnet skal blive brugt som bureaukratisk løftestang til at give Staten mere bemyndigelse til at gribe ind i menneskers (seksuelle) adfærd. Så Jørgen Leth er ikke nødvendigvis på kollisionskurs med alt feminisme. Sidst, hvis KVINFOs Direktør virkelig mener, at en kvinde bør have ejerskab over sin egen krop, så burde det vel logisk følge, at hun også har retten til at udveksle sin ejendom på forskellige måder? Men måske det ikke er et individuelt ejerskab som kvinder har over deres kroppe?

Desværre kunne det tyde på, at det er ønsketænkning, når jeg tolker Søndagsavisens forsiden som et tegn på, at de danske medier er begyndt at turde bryde med mainstream feminismens perspektiver. På side 4 i samme avis giver man spalteplads til typisk feministisk moralisme. I dette tilfælde gennem en kvindelig kendt skuespiller der i klummen ’Ugen ifølge’, får lov til i  to paragraffer, eller 18 linier, at bakke om en af de feministiske mærkesager i tiden, nemlig at alle prostituerede er ofre, og alt prostitution er lig med kvindeundertrykkelse. Påfaldende nok havde netop denne kvindelige skuespiller en central rolle i hetzen mod Jørgen Leth i det teaterstykke fra 2002, jeg omtalte højere oppe. Jørgen Leth fik godt nok overskriften i denne weekends Søndagsavisen, men feministernes propaganda fik som sædvanligt pladsen. Ved nærmere eftersyn, ikke meget nyt under solen.